بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

PMBOK
بهره وری منابع انسانی
پروژه،
ساخت و ساز شهری
عدد فازی
استاندارد
مهندسی و مدیریت ساخت
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران
بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی
مدیریت پروژه

رفتن به سایت اصلی

 
بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی
چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری
بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری
چکیده :
هدف اصلی این تحقیق، تعیین اولویت بندی مهمترین عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه
حیات پروژه های ساخت و ساز شهری بوده است. که پس از بررسی های انجام گرفته 100 عامل به عنوان عوامل
اصلی موثر بر بهره وری تعیین گردیدند. با استفاده از پرسشنامه و توزیع آن میان جامعه آماری که متشکل از
کارفرمایان، مشاورین و پیمانکاران ساخت و ساز شهری بودند، میزان تاثیر این عوامل مورد بررسی قرار گرفت. با
استفاده از دو روش شاخص اهمیت نسبی و منطق فازی پاسخ ها تحلیل و مشخص گردیدند. نتایج حاصل از این دو
روش دارای همبستگی بالایی بودند. در مرحله دوم عوامل به ترتیب اولویت عدد فازی به صورت پرسشنامه در
P.N.HR اختیار 3 شرکت پیمانکاری با رتبه 1 قرار گرفت و پس از تحلیل نتایج، مدل عددی از بهره وری به نام
ارائه گردید، که عدد بهره وری منابع انسانی در 3 شرکت را مقایسه می کرد. در مرحله سوم همان عوامل که به
ترتیب اولویت فازی بودند در قالب پرسشنامه ای دیگر در اختیار 3 شرکت پیمانکاری با رتبه های 2،1 و 3 قرار
ارائه گردید. این مدل وضعیت HR.P.S گرفت، که این بار پس از تحلیل نتایج، مدل کیفی وضعیت بهره وری به نام
بهره وری 3 شرکت را از نظر کیفی با یکدیگر مقایسه می کرد. در نهایت پس از مشخص شدن عوامل مهم بهره وری
منابع انسانی در پروژه های ساخت و ساز شهری راهکارها و پیشنهاداتی برای پیشرفت این صنعت در کشور، برای
مسئولین مرتبط با این موضوع ارئه گردید.
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول: کلیات تحقیق
-6-1 سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 7
-7-1 فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 7
-8-1 محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 7
-9-1 بهره وران تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 8
-10-1 تعریف واژهها …………………………………………………………………………………………………………….. 8
-1-10-1 بهره وری ………………………………………………………………………………………………………… 8
-2-10-1 پروژه ………………………………………………………………………………………………………………. 8
-3-10-1 مدیریت پروژه ……………………………………………………………………………………………….. 9
-4-10-1 منابع انسانی …………………………………………………………………………………………………… 9
-5-10-1 مدیریت منابع انسانی ………………………………………………………………………………………. 9
10 ………………………………………………… PMBOK -6-10-1 راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه
11………………………………………………………………………………… PLC -7-10-1 چرخه حیات پروژه
-8-10-1 فاز اجرایی چرخه حیات پروژه ……………………………………………………………………….. 12
-9-10-1 ساخت و ساز شهری ……………………………………………………………………………………… 12
-11-1 مراحل انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 13
-12-1 ساختار پایان نامه ……………………………………………………………………………………………………… 15
-1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 3
-2-1 بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………….. 4
-3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………. 4
-4-1 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. 5
-5-1 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ………………………………………………………………………………. 6
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
-1-2 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 18
-2-2 تعریف کلی بهره وری …………………………………………………………………………………………………. 18
-1-2-2 تعریف لغوی بهره وری ……………………………………………………………………………………… 19
-2-2-2 تعریف کاربردی بهره وری …………………………………………………………………………………. 19
-3-2-2 تعاریف سازمان های تخصصی بین المللی برای بهره وری ……………………………………… 20
-4-2-2 تاریخچه بهره وری در ایران ……………………………………………………………………………….. 22
-3-2 انواع بهره وری …………………………………………………………………………………………………………. 22
-1-3-2 بهره وری جزئی ……………………………………………………………………………………………….. 22
-2-3-2 بهره وری کلی …………………………………………………………………………………………………. 23
-4-2 بهره وری نیروی انسانی ……………………………………………………………………………………………….. 23
-1-4-2 واحد اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی …………………………………………………………… 24
-2-4-2 روش های اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی …………………………………………………… 24
-1-2-4-2 روش نمونه گیری از کار ………………………………………………………………………….. 24
-2-2-4-2 روش ارزیابی 5 دقیقه ای…………………………………………………………………………… 25
-3-2-4-2 روش پرسشنامه کارگران ماهر…………………………………………………………………….. 25
-4-2-4-2 روش محاسبه تاخیرات توسط سر کارگران…………………………………………………… 26
-5-2-4-2 روش عکس برداری و یا فیلم برداری در بازه های زمانی……………………………….. 26
-6-2-4-2 روش زمان سنجی گروه…………………………………………………………………………….. 26
27 ………………………………………… PLP -7-2-4-2 روش تعیین شاخص بهره وری سطح پروژه
28 ……………………………………………………………… DEA -8-2-6-2 روش تحلیل پوششی داده ها
-5-2 اهمیت بهبود بهره وری در صنعت ساخت………………………………………………………………………. 28
-1-5-2 عوامل موثر بر بهره وری…………………………………………………………………………………….. 29
-6-2 نقدی بر تحقیقات گذشته……………………………………………………………………………………… 33
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
-1-3 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 35
-2-3 روش تحقیق در بررسی کیفی ………………………………………………………………………………………… 35
-3-3 روش تحقیق در بررسی کمی ……………………………………………………………………………………….. 36
-4-3 دیاگرام روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 37
در پروژه های ساخت و ساز شهری PLC فصل چهارم: بررسی بهره وری منابع انسانی با رویکرد
-1-4 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 39
-2-4 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………… 39
-1-2-4 تعیین حجم نمونه آماری …………………………………………………………………………………… 40
-2-2-4 استفاده از روش آماری ……………………………………………………………………………………….. 40
-3-4 روش طراحی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………. 41
-1-3-4 عوامل موثر بر بهره وری ساخت بر اساس تحقیقات مشابه انجام شده گذشته……………. 41
-2-3-4 عوامل موثر بر اساس مستندات فنی پروژه های گذشته …………………………………………… 41
-3-3-4 نظرات متخصصین با تجربه، کارشناسان و اساتید دانشگاهی ……………………………………. 41
-4-4 اجزای پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………… 42
-5-4 خصوصیات و اهداف پرسشنامه …………………………………………………………………………………… 43
-6-4 دسته بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در ساخت و ساز شهری ………………………… 46
-7-4 روایی سئوالات پرسشنامه …………………………………………………………………………………………… 47
-8-4 پردازش داده ها ………………………………………………………………………………………………………….. 47
-9-4 روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………….. 48
-1-9-4 روش شاخص اهمیت نسبی ………………………………………………………………………………. 48
-2-9-4 روش منطق فازی ………………………………………………………………………………………………. 48
-1-2-9-4 مقدمه ای بر منطق فازی …………………………………………………………………………….. 49
-2-2-9-4 اعداد فازی ذوزنقه ای ……………………………………………………………………………….. 50
-3-2-9-4 اعداد فازی مثلثی ………………………………………………………………………………………. 50
-4-2-9-4 عملیات ریاضی با اعداد فازی ………………………………………………………………………. 51
-5-2-9-4 تبدیل متغیرهای زبانی به اعداد فازی ……………………………………………………………. 51
-6-2-9-4 رتبه بندی پاسخ ها ……………………………………………………………………………………. 52
-10-4 نرم افزار مورد استفاده برای تحلیل داده ها ………………………………………………………………….. 54
-11-4 توصیف جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………. 55
-12-4 توصیف داده ها ……………………………………………………………………………………………………….. 57
-13-4 رتبه بندی نتایج داده ها بر اساس شاخص اهمیت نسبی ……………………………………………….. 57
-1-13-4 پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………. 61
-2-13-4 رتبه بندی مهمترین عوامل بر اساس روش شاخص اهمیت نسبی در هر دسته …………. 62
-14-4 تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس روش فازی ……………………………………………………………….. 62
-1-14-4 رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری بر اساس روش فازی ……………………………………… 62
-2-14-4 رتبه بندی مهمترین عوامل بر اساس روش فازی در هر دسته …………………………………. 73
-15-4 مقایسه نتایج به دست آمده از دو روش شاخص اهمیت نسبی و فازی ……………………………. 73
جهت مقایسه عدد بهره وری منابع انسانی P.N.HR فصل پنجم: ارائه مدل
-1-5 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 76
-2-5 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………… 76
-3-5 روش طراحی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………… 76
-4-5 آزمون مورد استفاده برای تحلیل داده ها ……………………………………………………………………….. 77
-5-5 تجزیه و تحلیل دادها …………………………………………………………………………………………………. 77
-1-5-5 توصیف جامعه آماری پرسشنامه ها ………………………………………………………………………….. 77
77………………………………………………………………………… P.N.HR -2-5-5 معرفی پارامترهای جدول
81……………………………………………………… P.N.HR -6-5 مقایسه نتایج به دست آمده از جدول مدل
-7-5 تفسیر عدد بهره وری منابع انسانی ……………………………………………………………………………… 84
جهت مقایسه کیفی وضعیت بهره وری منابع انسانی HR.P.S فصل ششم: ارائه مدل
-1-6 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 87
-2-6 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………….. 87
-3-6 روش طراحی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………… 87
-4-6 آزمون مورد استفاده برای تحلیل داده ها ……………………………………………………………………….. 88
-5-6 تجزیه و تحلیل دادها …………………………………………………………………………………………………. 88
-1-5-6 توصیف جامعه آماری پرسشنامه ها ……………………………………………………………………….. 88
-2-5-6 رتبه بندی سئوالات پرسشنامه سوم ……………………………………………………………………….. 88
90……………………………………………………………………………………. HR.P.S -6-6 معرفی پارامترهای مدل
91…………………………………………………………………………………. HR.P.S -7-6 روش محاسبه ماتریس
-8-6 تفسیر ماتریس وضعیت بهره وری منابع انسانی ………………………………………………………………… 93
فصل هفتم: تفسیر و نتیجه گیری
-1-7 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 98
-2-7 خلاصه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 98
-3-7 نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها ………………………………………………………………………………… 99
-4-7 ارائه راهکار برای بهبود بهره وری منابع انسانی در صنعت ساخت و ساز شهری ………………… 101
-1-4-7 عوامل مهم برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی ……………………………………………………… 101
-2-4-7 عوامل مهم تشکیل تیم پروژه ……………………………………………………………………………… 103
-3-4-7 عوامل مهم توسعه تیم پروژه ……………………………………………………………………………… 104
-4-4-7 عوامل مهم مدیریت تیم پروژه ……………………………………………………………………………. 105
-5-7 جمع بندی پیشنهادات به مدیران در سطح کلان کشور ……………………………………………………. 108
-6-7 جمع بندی پیشنهادات به مدیران پروژه ها …………………………………………………………………….. 109
-7-7 پیشنهادات برای پژوهش های آتی ……………………………………………………………………………….. 109
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………….. 111
فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………….. 112
فهرست منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………… 113
پیوست ………………………………………………………………………………………………………………………………. 115
پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………….. 116
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………….. 1
 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 2 مبانی نظری سلامت روان تاریخچه سلامت روانی پیشینه خارجی سلامت روانی پیشینه نظری سلامت روان پیشینه پژوهش سلامت روان پیشینه پژوهشی سلامت روان پیشینه خارجی سلامت روان پیشینه تحقیق سلامت روانی مبانی…

پاورپوینت مقدمه ای بر هدفها و اصطلاحات هزینه

پاورپوینت مقدمه ای بر هدفها و اصطلاحات هزینه کلمات کلیدی : پاورپوینت مقدمه ای بر هدفها و اصطلاحات هزینه مقدمه ای بر هدفها و اصطلاحات هزینه تحقیق مقدمه ای بر هدفها و اصطلاحات هزینه موضوع هزینه هزینه های مستقیم و…

حالت ها و مصادیق بیع با ثمن شناور

حالت ها و مصادیق بیع با ثمن شناور ثمن شناور بیع با ثمن شناور حالات مختلف ثمن شناور پایان نامه بیع با ثمن شناور ارزش و کارکرد شناور بودن ثمن مصادیق بیع با ثمن شناور رفتن به سایت اصلی منظور…

پروپوزال شناسایی تاثیر فرآیند ارزیابی عملکرد بر بهسازی نیروی انسانی

پروپوزال شناسایی تاثیر فرآیند ارزیابی عملکرد بر بهسازی نیروی انسانی فرآیند ارزیابی عملکرد بهسازی نیروی انسانی ارزیابی عملکرد کارکنان ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی دانلود پایان نامه مدیریت منابع انسانی ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان ارزیابی عملکرد کارکنان در دانشگاه…

شبیه سازی فرآیند گوگردزدایی از میعانات گازی و بررسی پارامترهای موثر در راندمان واحد

شبیه سازی فرآیند گوگردزدایی از میعانات گازی و بررسی پارامترهای موثر در راندمان واحد فرآیند شبیهسازی گوگردزدایی میعانات گازی دیسولفیدها راندمان گوگردزدایی باکتریولوژیکی روش اکسیداسیون مرکاپتان زدایی نفت پایان نامه محیط زیست رفتن به سایت اصلی شبیه سازی فرآیند گوگردزدایی…

بررسی وضعیت سطوح عملکردی سازه های فولادی تحت اثر سطوح مختلف بر اساس آیین نامه 2800

بررسی وضعیت سطوح عملکردی سازه های فولادی تحت اثر سطوح مختلف بر اساس آیین نامه 2800 آیین نامه 2800 طراحی لرزه ای سازه های فولادی مهندسی زلزله براساس عملکرد طراحی بر اساس عملکرد دانلود پایان نامه ارزیابی عملکرد لرزه ای…

مبانی نظری و پیشینه پژوهش حمایت اجتماعی ادراک شده

مبانی نظری و پیشینه پژوهش حمایت اجتماعی ادراک شده کلمات کلیدی : تاریخچه حمایت اجتماعی پیشینه تحقیق حمایت اجتماعی پیشینه پژوهش حمایت اجتماعی پیشینه حمایت اجتماعی ادراک شده مبانی نظری حمایت اجتماعی ادراک شده پیشینه تحقیق حمایت اجتماعی ادراک شده…

پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 4 (ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي)

پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 4 (ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي) دانلود رایگان پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 4 (ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي) دانلود رایگان پاورپوینت ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 4 استاندارد حسابداري…

دانلود گزارش کارآموزی رشته مکانیک نیروگاه سیکل ترکیبی

دانلود گزارش کارآموزی رشته مکانیک نیروگاه سیکل ترکیبی دانلود گزارش کارآموزی رشته مکانیک نیروگاه سیکل ترکیبی دانلود گزارش کارآموزی مکانیک دانلود کارآموزی رشته مکانیک دانلود کارآموزی مکانیک دانلود گزارش کارآموزی فروش گزارش کارآموزی مکانیک خرید گزارش کارآموزی مکانیک رفتن به…

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش قیمت گذاری

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش قیمت گذاری کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه قیمت گذاری مبانی نظری قیمت گذاری پیشینه تحقیق قیمت گذاری پیشینه داخلی قیمت گذاری پیشینه خارجی قیمت گذاری پیشینه پژوهش قیمت گذاری پیشینه نظری قیمت گذاری…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود

مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود مبانی نظری کیفیت سود دانلود مبانی نظری کیفیت سود پیشینه تحقیق کیفیت سود ادبیات نظری کیفیت سود فصل دوم پایان نامه کیفیت سود مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت سود ادبیات و مبانی…

تاثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری

تاثیر مدیریت دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری مدیریت دانش مدیریت ارتباط با مشتری موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری عوامل موفقیت در پیاده سازی CRM عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت ارتباط با مشتری پیاده سازی موفق مدیریت ارتباط با…

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری سازگاری در روانشناسی

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری سازگاری در روانشناسی کلمات کلیدی : مبانی نظری سازگاری پیشینه تحقیق سازگاری فصل دوم پایان نامه سازگاری مبانی نظری سازگاری در روانشناسی پیشینه تحقیق سازگاری در روانشناسی پیشینه داخلی سازگاری در روانشناسی پیشینه…

مکانیزم های ایجاد هماهنگی در سیستم های زنجیره عرضه

مکانیزم های ایجاد هماهنگی در سیستم های زنجیره عرضه مکانیزم های ایجاد هماهنگی مدیریت زنجیره عرضه سیستم های زنجیره عرضه مکانیزم های ایجاد هماهنگی مکانیزم های ایجاد هماهنگی در سیستم های زنجیره عرضه رفتن به سایت اصلی مکانیزم های ایجاد…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خرید آنلاین و اینترنتی 69 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خرید آنلاین و اینترنتی 69 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری خرید اینترنتی پیشینه تحقیق خرید اینترنتی فصل دوم پایان نامه خرید اینترنتی مبانی نظری خرید آنلاین پیشینه تحقیق خرید آنلاین پیشینه داخلی خرید آنلاین پیشینه…

شناسایی رابطه احزاب با توسعه سیاسی و امنیت ملی

شناسایی رابطه احزاب با توسعه سیاسی و امنیت ملی امنیت ملی احزاب سیاسی توسعه سیاسی نقش احزاب در امنیت ملی نقش احزاب در توسعه سیاسی شناسایی رابطه احزاب با توسعه سیاسی و امنیت ملی رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله…

بررسی مهریه به عنوان آثار مالی انحلال نکاح

بررسی مهریه به عنوان آثار مالی انحلال نکاح موجبات انحلال نکاح آثار مالی انحلال نکاح تحقیق مهریه در اسلام تحقیق در مورد مهریه تحقیق در مورد مهریه زن تحقیق کامل در مورد مهریه پایان نامه انحلال نکاح پایان نامه آثار مالی…

بررسی اثر ویسکوزیته یک مایع در یک کانال و تعامل بین مایع و ساختار

بررسی اثر ویسکوزیته یک مایع در یک کانال و تعامل بین مایع و ساختار عدد نودسن ویسکوزیته تعامل ساختار مایع نانو لوله های کربنی سرعت جریان بحرانی مدل ساختار مایع تعاملی تئوری نظریه زنجیره وابسته به حجم دانلود مقاله کارشناسی…

پاورپوینت معماری بیزانس ( روم شرقی )

پاورپوینت معماری بیزانس ( روم شرقی ) معماری بیزانس ( روم شرقی ) مقاله معماری بیزانس ( روم شرقی ) تحقیق معماری بیزانس ( روم شرقی ) رفتن به سایت اصلی –معماری: هنر معماری در روم شرقی (بیزانس) تا قرن…

پاورپوینت آشنایی با هورمونها و غدد

پاورپوینت آشنایی با هورمونها و غدد کلمات کلیدی : دانلود پاورپوینت آشنایی با هورمونها و غدد بررسی هورمونها و غدد هورمونها و غدد پاورپوینت هورمونها و غدد غدد درون ریز انواع غدد درون ريز و ترشحات آنها مکانیسم عمل هورمونها…

تلفیق علم و فناوری در برنامه درسی با تاکید بر دوره ابتدایی

تلفیق علم و فناوری در برنامه درسی با تاکید بر دوره ابتدایی برنامه درسی تلفیقی الگوی برنامه درسی تلفیقی الگوهای تلفیق برنامه درسی برنامه درسی تلفیق در ایران تلفیق برنامه درسی تلفیق علم و تکنولوژی در برنامه درسی تلفیق برنامه…

پروتکل درمانی برنامه آموزشی به کارکنان کتابخانه ملی

پروتکل درمانی برنامه آموزشی به کارکنان کتابخانه ملی کلمات کلیدی : دانلود پروتکل درمانی خرید پروتکل درمانی پکیج های درمانی روانشناسی پروتکل های درمانی در روانشناسی پکیج آموزشی آموزش به کارکنان کتابخانه ملی پروتکل درمانی آموزش به کارکنان کتابخانه ملی…

جزوه بیولوژی سلولی و مولکولی - پرمخاطب ترین کتاب بیولوژی

جزوه بیولوژی سلولی و مولکولی - پرمخاطب ترین کتاب بیولوژی جزوه بیولوژی سلولی و مولکولی پرمخاطب ترین کتاب بیولوژی رفتن به سایت اصلی جزوه بیولوژی سلولی و مولکولی ( پرمخاطب ترین کتاب بیولوژی ) به تعداد 49 صفحه pdf قابل…

مبانی نظری سنجش تاثیر ارکان نظارتی برخواسته از حاکمیت شرکتی در تغییر حسابرسان

مبانی نظری سنجش تاثیر ارکان نظارتی برخواسته از حاکمیت شرکتی در تغییر حسابرسان مبانی نظری حاکمیت شرکتی مکانیزم های حاکمیت شرکتی مبانی نظری عوامل و آثار تغییر حسابرس تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر…

مبانی نظری تزیینات معماری مسکونی ایران

مبانی نظری تزیینات معماری مسکونی ایران مبانی نظری تزئینات معماری پیشینه معماری و تزیینات تزئینات معماری ایران باستان تزئینات معماری دوره اسلامی تزیینات منازل پهلوی تزیینات منازل قاجار تزیینات معماری مسکونی مبانی نظری تزیینات معماری مسکونی ایران شرایط معماری دوره…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *